[email protected]

Địa chỉ:

Giới tính:

Ngày tham gia: 25/04/2017

VIEGRID Kinh nghiệm Thích Cấp độ
0 0 0

Ngôn ngữ

Tiếng Việt

Tiếng Việt

Tiếng Anh

Tiếng Trung

Tiến Hàn

Tiếng Nhật

Tiếng Nga

Tiếng Pháp

Tiếng Đức

Ấn Độ

Lĩnh vực

Khoa học

Y - Dược

Văn hóa - Giáo dục

Kế toán - Tài chính - Ngân hàng

Kỹ thuật công nghệ

Thể thao - Chính trị xã hội

Luật

Khác

Văn học

Kỹ thuật - Xây dựng

Lịch sử

Giải trí

Doanh nghiệp

Kỹ năng mềm

Kỹ năng

ahihi đồ ngốc

Bằng cấp / Chứng chỉ