Lưu Thị Huy

Lưu Thị Huy

Địa chỉ: Thái Nguyên

Giới tính: Female

Ngày tham gia:

VIEGRID Kinh nghiệm Thích Cấp độ
0 0 0

Ngôn ngữ

Tiếng Việt

Lĩnh vực

Kỹ năng

Bằng cấp / Chứng chỉ